Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad betyder anbud?

 

Vad betyder anbud?

När en beställare genomför en anbudsprocess får olika entreprenörer möjlighet att räkna på uppdraget, lämna anbud. Förfrågningsunderlaget består av ritningar, systemhandlingar och bygghandlingar som tydligt beskriver projektets olika delar och arbetets omfattning.

För att leverantören ska kunna lämna ett så relevant pris som möjligt är det viktigt att alla specifikationer och krav finns med, såväl tekniska som utförandemässiga. I underlaget ska det tydligt framgå vilka krav som ställs på leverantören och varan/tjänsten. Dessutom måste det finnas uppgifter om kontraktsvillkor och utvärderingsgrunder.   

Anbudsgivaren ska dokumentera hur denne tekniskt och ekonomiskt tänkt lösa uppdraget, att företaget har kapacitet och erfarenhet att hantera uppgiften och lever upp till andra specifika krav som ställs, till exempel miljökrav. När byggherren valt en entreprenör skrivs ett entreprenadkontrakt. Grundprincipen vid offentliga upphandlingar är att det företag som erbjuder det lägsta priset vinner. 

Läs mer om anbudsprocessen i vår kompletta guide

Boka ett möte och se kommande upphandlingar