Byggfakta logo - RGB-2

 

7. Vilka olika upphandlingsförfaranden finns?

Det finns flera olika sätt att upphandla en entreprenad enligt LOU. Det är den upphandlande myndigheten som väljer förfarande, det vill säga med vilken systematik och struktur en offentlig upphandling ska göras.

Vilket förfarande en upphandlande myndighet väljer beror på faktorer som avtalets värde och vilken typ av tjänst som ska upphandlas. Det finns flera olika upphandlingsförfaranden att välja mellan vid upphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärden.

---> Öppet förfarande
---> Selektivt förfarande
---> Konkurrenspräglad dialog
---> Projekttävling
---> Förhandlat förfarande med föregående annonsering
---> Innovationsupphandling

Läs mer om varje förfarande nedan

 

A. Öppet förfarande

Upphandlingen ska annonseras och alla leverantörer som vill får lämna anbud.

B. Selektivt förfarande

Upphandlingen, som sker i två steg, ska annonseras ut och alla leverantörer som vill får ansöka om att delta. Den upphandlande myndigheten bjuder sedan in de leverantörer som uppfyller vissa angivna krav att lämna anbud. Skillnaden jämfört med det öppna förfarandet är att upphandlingsenheten i det selektiva förfarandet kan begränsa antalet anbudsgivare som får lämna anbud. Beställaren kan avgränsa anbudsfältet antingen genom en förkvalificering eller genom att direkt kontakta de företag som de vill ska delta i anbudsfasen.

C. Förhandlat förfarande med föregående annonsering

Alla leverantörer som önskar kan ansöka om att få delta i upphandlingen genom att lämna uppgifter till den upphandlande myndigheten. Sedan bjuds leverantörer in att lämna anbud. Anbuden ligger sedan till grund för förhandlingar.

D. Konkurrenspräglad dialog

Leverantörer kan ansöka om att få delta i denna form av upphandling, som främst är tänkt att tillämpas vid komplexa upphandlingar och om den upphandlande myndigheten exempelvis har svårt att identifiera sina behov eller precisera tekniska specifikationer och innovativa lösningar. Individuell dialog mellan beställaren och leverantören genomförs innan anbuden lämnas in och utvärderas.

E. Innovationsupphandling

Formen används av offentliga myndigheter och organisationer  för att driva fram innovationer. I praktiken innebär denna typ av upphandlingar att myndigheten i förväg handlar upp okända lösningar på uppkomna problem. Det offentliga kan på så sätt ta hjälp av näringslivets innovationskraft för att skapa utveckling.

F. Projekttävling

Projekttävling är ett vanligt sätt att välja arkitekt i ett projekt. Efter en avslutad tävling har den upphandlande myndigheten rätt att förhandla med den aktör som lämnat in det vinnande förslaget om fortsatt uppdrag under förutsättning att det anges i annonsen till projekttävlingen.

smart_phone
grouped-image-left

Vad är det för skillnad på förenklat
och förhandlat förfarande?

Ett förenklat förfarande innebär att en upphandling genomförs i ett steg. Alla leverantörer som vill har rätt att delta och lämna anbud.

Vid ett förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten begära anbud genom annonsering för att möjliggöra effektiv konkurrens. Förenklat förfarande kan tillämpas för de offentliga upphandlingar som har ett totalt beräknat kontraktsvärde som understiger EU:s tröskelvärde.

Förhandlat förfarande är ett förfarande som används om föremålet för upphandlingen överstiger tröskelvärdena och där den upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer att förhandla om förbättringar i deras anbud. Det finns dessutom två olika typer av förhandlade förfaranden: med respektive utan annonsering.

 

grouped-image-left

Vad är det för skillnad på tröskelvärde
och direktupphandlingsgräns?

Det finns två olika värden som en upphandlande myndighet måste förhålla sig till, nämligen tröskelvärde och direktupphandlingsgräns. Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör om en upphandling ska följa de direktivstyrda förfarandena över tröskelvärdena eller de nationella förfarandena under tröskelvärdena.

För en statlig myndighet som ska upphandla byggentreprenader är tröskelvärdet satt till 55,9 miljoner kronor. Vid en sådan stor upphandling är det EU:s regler som gäller. Det är den Europeiska kommissionen som beslutar om tröskelvärdena. Om värdet av upphandlingen är max 55 miljoner kronor är det nationella regler som tillämpas. Upphandlingar över tröskelvärdena ska annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED). 

Direktupphandlingsgräns är det värde som styr om en upphandling kan ske utan annonsering, konkurrensutsättning och tidsfrister. För upphandlingar som genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och som avser varor och tjänster samt byggentreprenader är direktupphandlingsgränsen 700 000 kronor oavsett vilken organisation det är som genomför upphandlingen.

Upphandlingsmyndigheten har aktuell information om tröskelvärden och direktupphandlingsgränser. Den 1 januari 2024 gäller nya gränsvärden. Läs mer här>>

<--- Tillbaka  8. Vad är en direktupphandling? --->

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART