Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är ett ramavtal?

 

Ramavtal

 

Ett ramavtal kan bli aktuellt när en leverantör ska tillhandahålla en vara eller tjänst under en bestämd tidsperiod. Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal så behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan i stället ”avropa”, göra ett avrop, direkt från ramavtalet.

En stor andel av alla upphandlingar som annonseras är just ramavtal eftersom denna form underlättar för myndigheter som har återkommande behov. Ett ramavtal som upphandlas enligt LOU får löpa under fyra år.

Se kommande projekt direkt i SMART