Byggfakta logo - RGB-2

 

2a. Hur går bygglovsprocessen till? 

Bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats om kraven i Plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov krävs oftast för nybyggnad, tillbyggnad och vissa ändringar av byggnaders yttre utseende, samt för vissa andra anläggningar än byggnader.

Bygghandlingarna som tas fram i projekteringsfasen ligger till grund för bygglovsansökan, som ska lämnas in till kommunens byggnadsnämnd, den instans som prövar ansökningar om bygglov. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna fatta sitt beslut. I ansökan ska man ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls, och ska även hjälpa till att upprätta förslag på kontrollplan.

Om projektet uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov. Grannar och andra berörda parter ska informeras och de har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

I vissa ärenden kallas byggherren och kontrollansvariga till tekniskt samråd hos byggnadsnämnden. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras samt byggherrens förslag till kontrollplan. Efter samrådet kan byggnadsnämnden fatta beslut om startbesked kan ges. 

Ett projekt som fått bygglov måste påbörjas inom två år.

FAKTARUTA

Så här samlar vi in bygginformation

Sökta bygglov är en av alla de många olika källor som Byggfakta använder för att fånga upp nya byggprojekt. Vi tar in bygglov från Sveriges kommuner, övervägande sker insamlingen digitalt men vi har även kontakt med ombud som förser oss med handlingar.  Vår ambition är dock att fånga upp projektplanerna redan innan bygglov är sökt, något vi ofta också lyckas med via alla de kontaktytor och källor vi har.

Läs mer om Byggfaktas informationsinsamling här>>

SE_BF_KundsupportErica