Byggstartsindikatorn_Logo_AJ

2022-06-15

Byggandet fortsatte öka i stabil takt under maj, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,0 procent under maj enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Mellan maj 2021 och maj 2022, har Byggstartsindikatorn ökat med 8 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under maj med 1,0 procent, marginellt högre än föregående månad. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 8,2 procent, en uppgång sedan förra månaden. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.

(Här kan du läsa mer om Hur - När - Vem & Varför? FAQ Byggstartsindikatorn.)

"Byggstarterna fortsatte öka även under maj, enligt Byggstartsindikatorn. Hittills i år har ökningarna varit stabila kring nuvarande nivåer kring knappt 1 procent per månad. Det är dock svårt att avgöra hur mycket av uppgången som beror på ökad byggaktivitet och hur mycket som kan hänföras till stigande byggmaterialpriser och andra kostnadsökningar", säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta. 
 
Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)
 
SE_BF_BI_2022-06_Bild1

 

Bostadsinvesteringarna ökar, men osäkert hur mycket som beror på ökad byggaktivitet

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortfarande ökar. Under maj steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 1,6 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 8,0 procent att jämföra med det nedreviderade utfallet på 8,5 procent för april.

"Bostadsbyggandet fortsätter öka. De senaste månaderna har till och med ökningstakten varit lite högre än vad den var i slutet av 2021. Givet de kraftigt ökade byggmaterialpriserna så finns det dock anledning att misstänka att en stor andel av ökningarna beror på ökade kostnader snarare än ökad byggvolym. Antalet bostadsprojekt som befinner sig i tidiga skeden ökade snabbt under 2021 och även hittills under 2022 vilket talar för ett fortsatt högt bostadsbyggande. Negativa utsikter för framtida bostadsefterfrågan, finansieringsmöjligheter och byggkostnader medför dock att det är högst osäkert om tidsplaner och kalkyler kommer att hålla", säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder planar ut något under utfallet för 2021

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

"Utfallet i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder planar ut kring 63 000 bostäder under 2022. Detta är historiskt högt men något under de utfall som SCB hittills presenterat för slutet av 2021 och början av 2022", säger Tor Borg.

 

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

SE_BF_BI_2022-06_Bild2

Byggandet utanför bostadssektorn har saktat in

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,4 procent under maj efter att ha minskat något under både mars och april. Efter uppgångarna under slutet av 2021 har indikatorn legat förhållandevis still hittills under 2022. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 8,5 procent högre.

"Byggandet utanför bostadssektorn har saktat in under 2022. Både industri- och lagerbyggandet har dämpats liksom byggandet av kontors- och samhällsfastigheter. Däremot verkar byggandet inom handeln öka något från nedpressade nivåer", säger Tor Borg.

 

Index och förändringstal, Maj 2022

SE_BF_BI_2022-06_Tabell1


Nyproduktionsprojekt för 167 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 101,9 mdkr. Det är en uppgång med 12 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 64,7 mdkr, en nedgång med 0,7 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna 

SE_BF_BI_2022-06_Tabell2

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har det skett både upp och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar med omkring 2 procent för andra halvåret 2021 och 3 procent för inledningen av 2022. För övrigt byggande är det nedrevideringar med omkring 2 procent för hela 2021 medan inledningen av 2022 har reviderats upp med i genomsnitt 2 procent. För det totala byggandet resulterar detta i nedrevideringar för både 2021 och inledningen av 2022 med omkring 1 procent.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

SE_BF_BI_2022-06_Tabell3

Nästa Byggstartsindikator planeras att publiceras den 20 juli.
Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information - vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef Citymark Analys och Byggfakta • 070-7627776  • tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- & Affärsutveckling Sverige • 070-5510736 • peter.ahs@byggfakta.se

Vill du grotta ner dig ytterligare i våra grafer och tabeller?

Ladda ner den senaste Byggstartsindikatorn
som rådatafil (Excel) genom att fylla i formuläret här intill.

Har du missat tidigare månaders Byggstartsindikatorn?
Här hittar du dem:


Byggstartsindikatorn_White_Logo_AJ


Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering

Indexet publiceras offentligt tredje tisdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsindikatorn.

Definitioner

Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.

Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.

Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning

De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad

Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor

Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar

Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information

Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta: Peter Åhs, Marknads- & Affärsutveckling Sverige, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning

Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

 

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, Juni 2021 - Maj 2022

SE_BF_BI_2022-06_Bild3