SE_BF_BI_LogoTor

Byggstartsindikatorn
- FAQ

HUR - NÄR - VEM & VARFÖR?
Bra frågor! 

Vi tog dem vidare till Tor Borg, vår analysguru som står bakom Byggstartsindikatorn (och flera andra analyser och rapporter som du kan hitta här). Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått under framtagandet och lanseringen av Byggstartsindikatorn, med Tors svar. 

Varför har Byggfakta tagit fram denna indikator?

Vi tycker oss se ett behov av en indikator som ger en snabb och aktuell bild av byggkonjunkturen. Den offentliga byggstatistiken publiceras kvartalsvis och med ganska lång eftersläpning. Vår indikator ger en betydligt mer uppdaterad bild av konjunkturläget.

Varför just tre indikatorer?

Även om vi skulle kunna ta fram fler indikatorer så vill vi begränsa antalet för att hålla det enkelt och överskådligt. Uppdelningen i bostäder och övriga byggnader beror på det speciella intresse kring bostadsproduktionen som många har. Sedan är bostadsbyggandet ändå en så pass stor del av byggproduktionen att den förtjänar en egen indikator.

Varför just Byggfakta?

Det är svårt att se att någon annan aktör skulle kunna ta fram dessa indikatorer. Byggfakta har landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och löpande uppdateringar av databasen kan denna unika statistik tas fram.

Vad är det som gör Indikatorn så bra?

Den beräknas månad för månad och det senaste utfallet publiceras i mitten av påföljande månad. Det gör att den ger en mycket tidig och näst intill realtidsuppdaterad bild av läget.

Hur mycket av byggmarknaden täcker era indikatorer?

Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Hur träffsäker är den i förhållande till offentlig statistik?

De initiala beräkningar vi gjort visar att indikatorerna korrelerar starkt med både bruttoinvesteringsstatistiken i SCB:s nationalräkenskaper och bostadsbyggnadsstatistiken. De är dessutom något ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i den offentliga statistiken. Det innebär att indikatorerna kan användas för kortsiktiga prognoser.

Finns det någon svaghet i indikatorerna?

Byggstarter är volatila, ena månaden kan det startas projekt för flera miljarder kronor, nästa månad kanske bara för ett par hundra miljoner. För att hitta den kortsiktiga trenden i sådan data måste vi använda oss av matematiska metoder för att rensa bort den volatilitet som bara är ”brus”. De metoder för trendskattning, kalenderkorrigering och säsongsrensning som vi använder oss av är allmänt vedertagna och används av statistikproducenter världen över. Trots detta så finns det alltid en risk att man antingen rensar bort för mycket ”brus”, dvs kanske missar en vändpunkt eller underskattar kraften i en upp- eller nedgång, eller rensar bort för litet ”brus”, och får falska vändpunkter eller svårtolkade siffror.

Vem kommer att ha nytta av indikatorerna?

Alla som är intresserade av en aktuell och löpande uppdaterad bild av konjunkturläget på byggmarknaden. Men kanske framför allt de som bevakar och analyserar den kortsiktiga utvecklingen med ett perspektiv på någon månad upp till ett år.

Varför väljer ni att dela med er av indikatorerna fritt?

Vi har under lång tid noterat att det saknas en snabbindikator för byggandet och vill bidra till att förbättra situationen för de som bevakar och analyserar denna viktiga del av samhällsekonomin. Framtagandet av indikatorerna tar dessutom inte särskilt mycket av våra resurser i anspråk men stärker vår ställning som ledande när det gäller data och information om byggprojekt.

Har du andra frågor?
Hör gärna av dig!
T
or Borg, Analyschef Citymark Analys och Byggfakta
070-7627776  • tor.borg@citymark.se

Peter Åhs, Marknadschef Byggfakta
070-5510736 • peter.ahs@byggfakta.se