Byggstartsindikatorn_Logo_AJ

Januari 2022

Starkt bostadsbyggande men dämpat i övriga sektorer enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för december

Byggstarterna av bostadsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas byggstartsindikator. På ett år, mellan december 2020 och december 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 34 procent för bostäder. Byggstartsindikatorn för övriga byggnader har däremot vänt nedåt och uppvisar en nedgång med 21 procent jämfört med december 2020. 

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under december med 0,8 procent, en liten nedgång från förra månaden då ökningen var 0,9 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 9,4 procent, något lägre än årstakten i november.

(Här kan du läsa mer om Hur - När - Vem & Varför? FAQ Byggstartsindikatorn.)

Byggstarterna fortsätter att öka i god takt, enligt Byggstartsindikatorn. Den drivande sektorn är bostadsbyggandet. Storleken på pågående projekteringar tyder på att denna trend kommer att fortsätta. Samtidigt finns det dock anledning att befara att osäkerheten kring tillgång och pris på byggmaterial och det slopade investeringsstödet för bostäder kan komma att dämpa uppgången framöver, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta. 
 
Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)
 
SE_BF_BI_2022-01_Bild1

 

Bred uppgång för bostadsprojekten

Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt. I december steg bostadsindikatorn med 1,8 procent vilket var något lägre än månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 34,4 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 36,2 procent för november. Sammantaget har bostadsprojekt med beräknade byggkostnader motsvarande drygt 106 miljarder kronor byggstartats under 2021, vilket är 13 miljarder kronor högre än det tidigare toppåret 2017. Sett till befolkningsmängd så har byggandet varit starkast i Stockholm, Skåne och Uppsala län.

Bostadsbyggandet fortsätter att öka i snabb takt i stora delar av landet. Största ökningarna av byggstarterna under 2021, räknat i byggkostnader, uppvisar Stockholm, Malmö och Uppsala, men det finns ytterligare 141 kommuner där byggstarterna ökat, säger Tor Borg.  

Antalet byggstartade bostäder kan nå 70 000 i årstakt

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

Våra indikatorer tyder på att antalet byggstartade bostäder landat kring 65 000 för 2021 och att årstakten kan komma att stiga ytterligare och nå rekordnivåer kring 70 000 senare under 2022. Men då finns det också en nedåtrisk på grund av osäkerheten kring vilken effekt de slopade investeringsstöden kommer att få, säger Tor Borg. 

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

SE_BF_BI_2022-01_Diagram2

  

Avmattning för övrigt byggande

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande har minskat det senaste året. I december sjönk byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 1,2 procent, samma nedgång som förra månaden. Jämfört med samma månad i fjol var nedgången 21,1 procent. 

Det finns en starkt uppåtgående trend när det gäller industribyggnader. Logistik- och lagerbyggandet har planat ut på höga nivåer medan byggandet av samhällsfastigheter, som tidigare ökat snabbt, nu tydligt vänt nedåt. Kontorsbyggandet verkar också mattas av medan byggandet inom handel, hotell och restaurang legat stabilt på historiskt låga nivåer det senaste året, säger Tor Borg.

 

Index och förändringstal, December 2021

SE_BF_BI_2022-01_Tabell1

 

Nyproduktionsprojekt för nästan 172 miljarder kronor har byggstartats under 2021

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 106,4 mdkr. Det är en uppgång med 28,7 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av affärs-, industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 65,4 mdkr, en uppgång med 6,3 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna 

SE_BF_BI_2022-01_Tabell2

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har utfallet för övrigt byggande reviderats upp för 2018 och ned för 2019, utfallet för 2020 som helhet är oförändrat men utvecklingsprofilen ser annorlunda ut medan utfallet för 2021 är ganska kraftigt nedreviderat. Orsaken till revideringarna är delvis beräkningstekniska och delvis justeringar av historiska data. Indikatorn för bostadsbyggandet är endast marginellt reviderad medan indikatorn för det totala byggandet reviderats ned för de senaste utfallen.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

SE_BF_BI_2022-01_Tabell3

Nästa byggstartsindikator planeras att publiceras den 16 februari. 
Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information - vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef Citymark Analys och Byggfakta • 070-7627776  • tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknadschef Byggfakta • 070-5510736 • peter.ahs@byggfakta.se

Vill du grotta ner dig ytterligare i våra grafer och tabeller?

Ladda ner den senaste Byggstartsindikatorn
som rådatafil (Excel) genom att fylla i formuläret här intill.

Har du missat tidigare månaders Byggstartsindikatorn? Här hittar du dem:

Byggstartsindikatorn_White_Logo_AJ


Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering

Indexet publiceras offentligt tredje tisdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsindikatorn.

Definitioner

Byggstart: Ett projekt ingår i byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.

Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.

Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning

De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad

Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor

Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar

Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information

Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta: Peter Åhs, Marknadschef, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning

Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

 

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i byggstartsindikatorn, Dec 2020 - Dec 2021

SE_BF_BI_2022-01_Diagram_3