Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är en kontrollansvarig?

 

Kontrollansvarig

 

En kontrollansvarig är en oberoende, certifierad och sakkunnig person som arbetar på uppdrag av byggherren. Den kontrollansvarige är en viktig medhjälpare till byggherren och har i uppgift att upprätta en kontrollplan och sedan se till att kontrollerna utförs samt att bygglagstiftningens krav uppfylls i projektet.

Enligt Plan- och bygglagen är byggherren skyldig att ha en kontrollansvarig i sin organisation om det handlar om byggprojekt som kräver bygganmälan.

Se kommande projekt direkt i SMART