Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är en byggherre?

 

Byggherre

 

En byggherre är enligt Boverkets definition “den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör”. Byggherren, som är den som äger och finansierar, projektet har huvudansvaret och är den som fastställer mål, budget och tidplan.

Byggherren ska se till att alla de åtgärder som genomförs under processen sker i enlighet med rådande föreskrifter samt har ansvar för att verksamheten och det färdiga resultatet kontrolleras på korrekt vis. Byggherren kan vara en privatperson, ett företag, en förening, myndighet eller offentlig organisation.

Läs mer om vad en beställare är

Se kommande projekt direkt i SMART