Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är ett bygglov?

 

Bygglov

 

Bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats om kraven i Plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov krävs oftast för nybyggnad, tillbyggnad och vissa ändringar av byggnaders yttre utseende, samt för vissa andra anläggningar än byggnader. Det är byggnadsnämnden i en kommun som prövar ansökningar om bygglov.

Byggherren ska lämna in en ansökan skriftligt och den ska innehålla uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna fatta sitt beslut - samt förslag på kontrollansvarig. Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov, men byggprojektet får inte påbörjas innan byggherren fått ett startbesked. Ett bygglov är giltigt i fem år, men byggnationen måste påbörjas inom två år.

Se kommande projekt direkt i SMART