Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad innebär byggkostnad?

 

Byggkostnad

 

När man anger kostnaden för ett projekt är det viktigt att skilja på kostnader kopplade till olika faser av processen. Ofta skiljer man mellan byggkostnad och produktionskostnad. Byggkostnaden avser byggherrens kostnad för totalentreprenören och byggproduktion. Byggkostnad avser mark- och schaktningsarbeten, uppförande av byggnaden samt grov- och finplanering av marken. I byggkostnaden ryms också anslutningskostnader för el, bredband och fjärrvärme. Byggkostnaden utgör den största posten, drygt 50 procent, av den totala produktionskostnaden, enligt Byggföretagen.

Produktionskostnaden utför i stället den totala kostnaden, inklusive moms, för projektet, dvs summan av byggkostnad, byggherrekostnad och markkostnad.
När Byggfakta anger uppskattad byggkostnad för ett projekt i vår databas gör vi det enligt denna definition:

”Den byggkostnad vi mäter är entreprenadkostnaden plus vissa byggherrekostnader (så som projektering). Man kan också definiera den som produktionskostnaden exklusive byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Byggkostnaden är alltså kostnader för projektering, upphandling, entreprenader, ev. underentreprenader samt materialkostnad.”

Se kommande projekt direkt i SMART