Byggfakta logo - RGB-2

 

1a. Vad menas med planskede?

Efter att en projektidé tagits fram startar planprocessen. En viktig del  är att ta reda på om det finns en detaljplan över området. En detaljplan anger hur ett område i en kommun eller motsvarande ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Om det redan finns en detaljplan måste byggherren se till att projektet ryms inom den.

Om det däremot inte finns någon detaljplan - eller om den behöver ändras eller upphävas för det aktuella projektet - kan byggherren ansöka om planbesked hos kommunen. När kommunen har tagit fram ett planförslag får de som berörs av byggplanerna möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detta kallas samråd.

Efter eventuella synpunkter och ändringar ställer kommunen åter ut förslaget för granskning. Om den nya detaljplanen inte överklagas inom granskningstiden antar kommunfullmäktige detaljplanen. I enklare fall kan kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden anta en detaljplan.

 

<-- Tillbaka1b. Vilka entreprenadformer finns det? -->
01

Tips på planerade projekt i tidiga skeden


Vill du ha tips på planerade projekt som befinner sig i tidiga skeden? Vi rapporterar händelser och aktörer för både offentliga och privata byggprojekt där byggherren kan vara allt ifrån en myndighet eller kommun till ett privat fastighetsbolag, projektutvecklare, byggföretag eller en bostadsrättsförening. Via vår ständigt pågående marknadsundersökning får vi information om när till exempel en byggherre/byggherreombud, beställare, planansvarig eller projektledare är utsedd i ett projekt som befinner sig i en planeringsfas eller i ett tidigt skede av byggprocessen.

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART