Byggfakta logo - RGB-2

 

1. Förstudie 

 

Idé: En ny idé föds till följd av att ett behov har uppstått. Här skulle det vara lämpligt att bygga bostäder, eller här behövs fler förskoleplatser!. Både kommuner och andra offentliga beställare - liksom privata aktörer - kan ligga bakom ett initiativ. Men från idé till färdigt projekt är steget långt och i vissa fall kanske projektet inte ens är realiserbart. 

Markförvärv: När en aktör beslutat att gå vidare med sina byggplaner brukar markförvärv ske tidigt i processen. Om det är en kommun som äger marken ska byggherren ansöka om markanvisning, som är ett löfte om ensamrätt till viss mark. Kommunen kan erbjuda byggrätter genom anbudsförfarande, direktanvisning eller markanvisningstävlingar.

Förstudie: Innan ett projekt kan påbörjas är det viktigt att byggherren inleder analyser och utreder olika alternativ. I den här fasen bestäms vilka behov som ska uppfyllas och vilken typ av byggnad som ska uppföras.  Markförhållanden måste också ses över. Här tar man också fram ramar för tidplan och finansiering. Byggherren brukar ta hjälp av sakkunniga konsulter för att identifiera utmaningar i form av risker kopplade till miljö, buller och konstruktion samt restriktioner som berör strandskydd och riksintressen. Oönskade överraskningar  kan leda till fördyringar och förseningar senare i projektet. En arkitekt tar fram de första skisserna med förslag på hur byggnaden ska se ut. Efter genomförd förstudie fattar byggherren beslut om det är relevant att gå vidare med den tilltänkta byggnaden.

Planskede. En annan viktig del i idéskedet är att ta reda på om det finns en detaljplan över området. Detta kallas planskedet och det kan du läsa mer om i nästa kapitel.

 

FAKTARUTA

Tips på projekt i tidiga skeden

Vill du ha tips på planerade projekt som befinner sig i tidiga skeden? Vi rapporterar händelser och aktörer för både offentliga och privata byggprojekt där byggherren kan vara allt ifrån en myndighet eller kommun till ett privat fastighetsbolag, projektutvecklare, byggföretag eller en bostadsrättsförening. Via vår ständigt pågående marknadsundersökning får vi information om när till exempel en byggherre/byggherreombud, beställare, planansvarig eller projektledare är utsedd i ett projekt som befinner sig i en planeringsfas eller i ett tidigt skede av byggprocessen.

Få en gratis lista på planerade projekt
projectdatabase-1

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART