Byggfakta logo - RGB-2
Hållbart byggande

Så vill byggbranschen bemöta de största utmaningarna 2024

Tuffare tider ger hårdare konkurrens – och nya synsätt. För att bemöta det minskade antalet projekt tror branschen på både ökad transparens, mer samverkan och breddning mot nya marknader.
Det framkommer i Byggfaktas stora undersökning som besvarats av över 1400 personer i byggbranschen.

Att branschen känner av en nedgång råder det inget tvivel om. Men vad anser då byggherrarna respektive konsulter, entreprenörer och leverantörer vara de största utmaningarna under 2024?

Byggherrarna, både privata och offentliga, oroas främst över det ekonomiska läget, framför allt ränteläget, ökade kostnader och osäker finansiering av projekt, enligt vår undersökning. Bland konsulter, entreprenörer, underentreprenörer och uthyrare är svaret entydigt: Den största utmaningen 2024 handlar om att hitta nya uppdrag och kunder.

Att det är tuffare ”där ute” märks på hur respondenterna svarat på frågorna om orderingång. Sammantaget för alla målgrupper som svarat är det tydligt att en betydligt större andel i någon grad haft en sämre orderingång inför hösten vintern 2023/24 än andelen som haft en bättre ordergång. Mer än var fjärde (26,2 %) huvudentreprenör har haft en mycket sämre orderingång hösten 2023 jämfört med samma period föregående år. Motsvarande siffra för underentreprenörer är 21 procent och för leverantörer 20 procent.

Återförsäljarna och leverantörerna ger den mest negativa bilden och man slår ihop svarsalternativen ”något sämre” och ”mycket sämre”, men konsulterna och huvudentreprenörerna ligger på ungefär samma nivå. 56–60 procent av dem såg inför hösten/vintern en minskad orderingång i någon utsträckning.

Men hur man bemöter utmaningarna skiljer sig mellan olika målgrupper. Bland entreprenörer och leverantörer handlar det om att se till att hitta nya uppdrag på en svalare marknad. För byggherrarna handlar det till exempel om att spara kostnader genom att energieffektivisera sina byggnader. 

Nästan 70 procent av de offentliga byggherrarna uppger att de troligen kommer att öka insatserna för energieffektivisering i sina byggnader och byggprojekt under 2024. Bland de privata byggherrarna är motsvarande siffra 53 procent. 

Att bredda sin verksamhet mot nya marknader kan vara en lösning i jakten på fler och nya uppdrag och kunder. Den målgrupp som har störst planer på att bredda sin verksamhet geografiskt är uthyrare (64%). Näst mest angelägna att expandera inom nya geografiska områden är konsulterna (48 %).

Underentreprenörerna är däremot den målgrupp som är mest positiv till att samverka och jobba i partneringprojekt, och som tror på en ökning under 2024. Hela 41 procent av underentreprenörerna tror och hoppas på en stor ökning av andelen samverkansprojekt. Byggherrarna är den målgrupp som minst av alla tror på en ökad andel samverkansprojekt.

Leverantörerna har underskattat värdet av att bli föreskriven – eftersom de byts ut i mindre utsträckning än de själva tror

Mer öppenhet och transparens, för att lättare få kännedom om vad som är på gång, är något som i stort sett hela branschen efterfrågar. Närmare 90 procent av leverantörerna önskar att byggherrar, beställare och andra uppdragsgivare vore mer öppna med sina planer i tidiga skeden. Bland underentreprenörer är siffran 84 procent, och bland konsulter/föreskrivare och huvudentreprenörer cirka 81 procent.

Byggherrarna själva har också, i någon grad, märkt av ett ökat intresse för sina projektplaner hos branschens aktörer och önskemål om att de ska bli ännu bättre på att informera i så tidigt skede som möjligt. Det svarar 56 procent av de offentliga och 43 procent av de privata byggherrarna. 

Att byta ut föreskrivet material till en likvärdig - men billigare - produkt eller lösning kan vara ett sätt att spara pengar i projekten. Några exakta siffror på hur mycket föreskrivet material som verkligen byts ut har vi inte. Däremot kan vår undersökning ge en indikation på hur verkligenheten ser ut genom att respondenterna fått göra en uppskattning om vad de tror. 

En indikation är att ungefär en tredjedel av de svarande tror att ungefär en tredjedel eller mer av det som är föreskrivet byts ut. Mer konkret så handlar det om att mellan 29 och 43 procent av alla målgrupper tror att över 30 procent av det som är föreskrivet byts ut till ”likvärdigt”. En av fem tror att hälften eller mer av det som är föreskrivet byts ut.

Leverantörerna är den målgrupp som tror att störst andel av det som är föreskrivet byts ut. 43 procent av leverantörerna tror att minst 30 procent av det som är föreskrivet byts ut.

– Jag måste också lyfta fram att det finns ett gap mellan hur stor andel leverantörerna av material, produkter och lösningar tror byts ut kontra den andel som såväl föreskrivarna själva och inte minst entreprenörerna och underentreprenörerna säger att de byter ut. Det gapet indikerar att leverantörerna har underskattat värdet av att bli föreskriven – eftersom de byts ut i mindre utsträckning än de själva tror, menar rapportförfattaren Peter Åhs, affärsutvecklare på Byggfakta.

Vilka material man uppskattar är de som byts ut oftast skiljer bland målgrupperna. 
Föreskrivande led upplever att entreprenörerna oftast ersätter golv (trä, textil, plats), belysning, inredning/möbler och fönster med ”likvärdigt”. Huvudentreprenörerna själva uppfattar däremot att vitvaror, dörrar, fönster och kök är det material som oftast byts ut.

Svaren är logiska med tanke på att så många lyfter fram jakten på nya kunder, affärer och uppdrag

Något annat som branschen är överens om är viktigt i tuffare tider är sälj- och marknadsinsatser. Endast 3–7 procent svarar att de ska dra ner på dessa kostnader under 2024.

– Svaren är logiska mot bakgrund av att så många lyfter fram jakten på kunder, affärer, uppdrag och projekt som deras största utmaning just nu. 

De målgrupper där störst andel svarat att de kommer att öka sina sälj- och marknadsansträngningar i någon grad för att få in nya uppdrag och projekt är; 1) Uthyrarna (79 %), 2) Återförsäljarna/grossisterna (75 %), 3) Leverantörerna (74 %), 4) Konsulterna (69 %), 5) Underentreprenörerna (67 %) och 6) Huvudentreprenörerna (63 %).

Det här är några av resultaten som presenteras i Byggfaktas omfattande rapport Indikationer & Insikter, som baseras på svar från 1472 personer inom samhällsbyggnadsbranschen, bland annat över 200 byggherrar, nästan 300 projektörer, över 300 entreprenörer, över 100 återförsäljare samt över 300 materialleverantörer med flera.

Ladda ner den kostnadsfritt här>>

slutrapport_2023_framsida_16_9 bild på liggande rapporter-1