Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är ett startbesked?

 

Startbesked

 

Startbeskedet, som beviljas av kommunens byggnadsnämnd, är kopplat till bygglovsprocessen.  För att få startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen. Det är inte tillåtet att påbörja ett bygge utan startbesked.

Se kommande projekt direkt i SMART