Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är ett plansamråd?

 

Plansamråd

 

Plansamrådet är kopplat till detaljplaneprocessen. När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som berörs möjlighet att lämna synpunkter på planprogrammet och allmänheten får möjlighet till insyn i planerna i ett tidigt skede av processen. Ett syfte med samrådet är att kommunen ska få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt i ärendet.

Se kommande projekt direkt i SMART