Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad är ett planbesked?

 

Planbesked

 

Ett planbesked är en del av planprocessen. Om det inte finns någon detaljplan för området – eller om det tilltänka projektet inte ryms inom befintlig detaljplan - kan byggherren ansöka om planbesked hos kommunen.

Granskningen mynnar ut i ett beslut där kommunen meddelar om den har för avsikt att inleda ett detaljplanearbete och när planen i sådana fall beräknas kunna antas. Ett planbesked ska lämnas inom fyra månader.

Se kommande projekt direkt i SMART