Byggfakta logo - RGB-2
ordlista2

Vad menas med överprövning?

 

Överprövning

 

En leverantör kan begära överprövning av en upphandling om denne anser att den upphandlande organisation har brutit mot upphandlingsreglerna (ex LOU) och på så sätt orsakat företaget skada. En överprövning kan leda till att ett beslut ändras. 

Det finns tre övergripande orsaker till överprövning: 

  • överprövning av en eventuellt felaktig upphandling,
  •  överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling och
  • överprövning av ett avtals giltighet. 

En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling ska skickas in skriftligt till förvaltningsrätten. Om förvaltningsrätten kommer fram till att den upphandlande myndigheten inte följt lagen, och att klagande part lidit skada, kan domstolen besluta att upphandlingen ska göras om eller får avslutas först sedan den rättats till. Om överprövningen gäller giltigheten av ett avtal kan förvaltningsrätten besluta att avtalet mellan myndigheten och leverantören är ogiltigt.

Under den tid som processen pågår i förvaltningsrätten gäller förlängd avtalsspärr. Det innebär att den upphandlande myndigheten inte får teckna avtal med en leverantör förrän överprövningsprocessen är avslutad.

En dom från förvaltningsrätten kan överklagas till kammarrätten och en dom från kammarrätten kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. För att ett mål ska tas upp i dessa instanser krävs prövningstillstånd.

Se kommande projekt direkt i SMART