Byggfakta logo - RGB-2

 

3. Genomförande och avslut 

 

Genomförande/produktion: Under byggproduktionsskedet sker den fysiska produktionen. Hit räknas även rivningsarbeten och markarbeten. Hur arbetet organiseras och utförs beror på vilken typ entreprenadform som valts. Ofta brukar huvudentreprenör och underentreprenörer arbeta parallellt.

Bygget ska följa de ritningar och anvisningar som angetts i bygglov och projektering. Regelbundna inspektioner och kvalitetskontroller utförs löpande för att säkerställa att arbetet genomförs enligt plan och följer gällande byggnormer och lagar. En kontrollansvarig arbetar med detta på uppdrag av byggherren. 

Slutbesiktning: När projektet är klart gör entreprenören en slutkontroll och kallar till besiktning, som genomförs av oberoende besiktningsman. Entreprenören gör sedan en överlämning av byggnaden till beställaren.

Slutsamråd/slutbesked: Bygget ska också följas upp med kommunen och ett slutsamråd hålls. Byggherren ska visa att alla krav utifrån kontrollplanen blivit uppfyllda. När byggnadsnämnden gett ett slutbesked får byggnaden börja användas.

 

Så länge bevakar vi ett projekt

Byggfakta följer inte byggprojekten ända fram till slutbesiktning och slutbesked. Vi släpper bevakningen när vi fått in uppgifter om de roller som för oss och vår informationsinsamling är ”obligatoriska”, så som byggherre, arkitekt, konstruktör, installationskonsulter, huvudentreprenörer (total, general, bygg) samt markentreprenör, grundentreprenör, elinstallatör, ventilationsentreprenör, vs-entreprenör och ofta även golv- och målningsentreprenör.

 

 

FAKTARUTA

Så här jobbar vi

Att vi inte följer projekten hela väg in i mål beror på att vi får in all relevant information redan tidigt i processen, så som byggstart, byggtid, antal byggmånader och datum för byggslut. Något man ska ta i beaktande är därför att informationen snarare blir uppskattad än exakt. 

Man kan säga att vi följer de skeden som är mest affärskritiska för flest aktörer, de skeden där störst påverkan, sälj- och marknadsinsats kan göras – där affärsmöjligheter kan fångas upp. Vi kan dock på förfrågan göra specialuppdrag åt kunder där vi följer projekten ännu längre i processen i de fall kunder har unika behov av egen uppföljning inom ett visst projektsegment. 

Bild_undersök.jpg_600px

Se kommande upphandlingar

På Byggfakta skapar vi betydande konkurrensfördelar och värde för våra kunder. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla marknadens vassaste projektinformation – så att du vet vad som rör sig på din marknad. Bland annat får man tillgång till offerter och anbud – långt innan de publiceras och vi har gjort det enkelt för dig att identifiera och följa upp de projekt och aktörer som är viktiga för din verksamhet.

Fyll i formuläret och få en visning av verktyget SMART