Byggfakta logo - RGB-2
Hållbart byggande

Unik upphandling med höga krav på återbruk

Över hälften av allt byggmaterial ska vara av återbruk – och helst finnas tillgängligt lokalt. 
Det är några av kraven när Framtiden Byggutveckling upphandlar cirka 70 hyreslägenheter vid Litteraturgatan i Selma stad, Göteborg.
– En sådan här utmaning verkar trigga branschen, säger Cecilia Johannison, Kvalitets- och miljöansvarig på Framtiden Byggutveckling.

Återbruk och cirkularitet håller på att bli hygienfaktorer – och hållbarhetskonceptet växer även i byggbranschen. Framtiden Byggutveckling har tagit återbruk ett steg längre och genomför nu ett unikt pilotprojekt där man redan i upphandlingsskedet ställer höga krav på återbruk av byggmaterial vid nyproduktion.

Under våren har Framtiden Byggutveckling gått ut med förfrågningsunderlag för Litteraturgatan, kv 3, Backa för att bjuda in entreprenörer till en totalentreprenad i samverkan. Över hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbruk. I första hand ska resurser som finns tillgängliga lokalt i och omkring Göteborg prioriteras. Dessutom är målet att begränsa klimatpåverkan till 280 kg CO2e/m2BTA. Framtidens interna mål är att uppnå en halverad klimatbelastning i nybyggnadsprojekt.

"Vi har avsiktligt valt att inte specificera materialet utan vill tillsammans med entreprenören scouta material som är möjligt att återbruka"

–    Vi vill få in entreprenörer i ett tidigt skede för att få med deras input. Vi har avsiktligt valt att inte specificera materialet utan vill tillsammans med entreprenören hitta de bästa lösningarna och scouta material som är möjligt att återbruka, säger Anna Wetterberg, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Litteraturgatan_Okidoki_Visionsbild_Web_1000x-1Upphandling pågår av 70 hyreslägenheter på Litteraturgatan i Selma stad, Göteborg. Bild: Okidoki Arkitekter

För att nå bygg- och anläggningssektorns klimatmål om en halvering av utsläpp fram till 2030 så är återbruk en naturlig och tacksam väg att gå. Men det finns utmaningar på marknaden. Det handlar till exempel om efterfrågan, logistik, hur processer och kedjor ska fungera och vilka som ska ansvara för kvalitetssäkring av materialet.

Idag är det dyrare att bygga med återbrukat material än med nytt – och vi måste hålla oss inom rimliga kostnadsramar för våra bostadsprojekt. Därför kan det vara svårt att få det att gå ihop innan vi löst knäckfrågorna.

Särskilt utmanande är det att få tag i tungt konstruktionsmaterial för återbruk.

– Vi har till exempel identifierat HDF-bjälklag som möjligt att återbruka, men processerna blir svårare för det tunga materialet. En varsam demontering verkar vara kostsam och vi vill undvika att transportera materialet för långt eller behöva lagra det, säger Anna Wetterberg.

"Vi har identifierat HDF-bjälklag som möjligt att återbruka, men processerna blir svårare för det tunga materialet"

Framtiden Byggutveckling ska bygga sina hus i Selma stad på Hisingen i Göteborg. Det blir cirka 65-70 hållbara hyreslägenheter i två separata huskroppar. Fastigheterna får takterrasser, en innergård och en lokal, som ska användas som distriktskontor av förvaltaren Poseidon, som också ingår i Framtidenkoncernen. På taket blir det solceller.

Visualisering_mot_gård

Skiss och en visualisering i tidigt skede. Bild: Lendager

Solceller är standard i våra projekt. Vi bygger efter konceptet Miljöanpassat byggande som man kan säga motsvarar certifieringen Miljöbyggnad Silver. Energiförbrukningen motsvarar 75 procent av BBR-kraven. Vi bygger också alltid med genomtänkta material för en långsiktig och hållbar förvaltning, berättar Cecilia Johannison, Kvalitets- och miljöansvarig på Framtiden Byggutveckling.

"En sådan här utmaning verkar trigga branschen"

Hösten 2023 hoppas Framtiden Byggutveckling ha en entreprenör på plats.  Byggstart räknar man med under andra kvartalet 2024 och inflyttning i början av 2026.

– Det är första gången vi upphandlar ett projekt med så här höga krav på återbruk. Då upphandlingen inte är klar kan vi inte säga så mycket mer än att vi märker ett intresse bland entreprenörer för att jobba mer med att reducera klimatpåverkan generellt. En sådan här utmaning verkar trigga branschen samtidigt som det krävs ett engagemang för utveckling för att det ska bli skillnad.

skiss

Hållbarhetsambition. Visualisering i tidigt skede. Bild: Lendager

Syftet med det unika återbruksprojektet är – utöver att minska bolagets klimatpåverkan - visa goda exempel på återbruk vid nyproduktion, lära sig mer om återbruk internt samt initiera nya samarbeten och nätverk kring cirkulärt byggande. Initiativet Handslaget, som jobbar för att etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen, har stöttat projektet.

– Vi har tillsammans med andra offentliga och privata fastighetsbolag signerat en avsiktsförklaring där vi lovat att skala upp arbetet med cirkulär byggnation. Det här projektet blir ett led i det arbetet, säger Cecilia Johannison.

Ladda ner hela guiden här