Byggfakta logo - RGB-2
Byggregler

Brinnande intresse för uppdaterade brandskyddsregler

Boverkets genomför en översyn av reglerna för brandskydd.
– Syftet är att säkerställa att byggreglerna innebär en likartad säkerhetsnivå oavsett vilket material byggnaden är uppförd i, säger Fabian Ardin, brandingenjör på Boverket.

Trä är hett - i dubbel bemärkelse. Dels ökar intresset för trä som byggmaterial, dels är trä ett brännbart material som avger mycket värme vid brand. På Boverket pågår ett omfattande arbete med att omarbeta nuvarande byggregler.  Engagemanget från branschen kring ”Möjligheternas byggregler” har varit enormt vilket fått Boverket att behöva ändra sin tidplan och flytta fram ikraftträdandet av de nya reglerna med ett halvår,  för att ha tid att gå igenom alla synpunkter. 

Ett delprojekt handlar om en översyn av reglerna om brandskydd, nuvarande avsnitt 5 i Boverkets byggregler (BBR). Nuvarande brandskyddsregler i BBR togs fram för drygt tio år sedan och behöver därför även ses över med avseende på ändrade förutsättningar och möjligheter, så som ny teknik i )form av solpaneler, energilagring och laddstationer),  gröna tak och fasader och en allmän ökning av träbyggandet.

Brand

Boverket har särskilt behandlat området flervåningsbyggnader med brännbar stomme.

Ett särskilt område handlar om flervåningsbyggnader med brännbar stomme. 
”Flervåningsbyggnader i trä har av olika anledningar blivit mer efterfrågat samtidigt som utvecklingen av nya trämaterial och byggnadstekniker innebär att flervåningsbyggnader med stomme av trä blir vanligare och högre”, konstaterar Boverket i den över 500 sidor tjocka remissen Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.

Boverket menar att de nuvarande brandskyddsreglernas ändamålsenlighet för att möta de risker och utmaningar som modernt byggande av flervåningsbyggnader med brännbar stomme innebär behöver utredas.

– Kortfattat kan sägas dels att en trästomme kan bidra till och påverka brandförloppet i byggnaden på sätt som en obrännbar stomme inte gör, dels att vissa träbyggnader kan innebära ”nya” typer av dolda utrymmen i konstruktioner och utanför brandceller där en brand kan sprida sig. Vi har föreslagit justeringar som innebär en anpassning av nuvarande regler som vi bedömer vara nödvändig för att möta dessa risker. Syftet är att säkerställa att byggreglerna innebär en likartad säkerhetsnivå avseende bärförmåga vid brand och skydd mot brandspridning inom byggnaden för flervåningsbyggnader, oavsett vilket material byggnaden är uppförd i, säger Fabian Ardin, brandingenjör på Boverket.

Enligt framtaget förslag kommer alltså skyddsnivå jämfört med tidigare reglering vara högre. Justeringarna gäller bland annat reglerna för bärande och avskiljande förmåga i flervåningsbyggnader, bestämmande av den dimensionerande brandbelastningen och skydd mot brandbelastning i dolda utrymmen. 

boverketFoto: Franz Feldmanis

Rent konkret kan regelförändringarna gällande "träbyggnader högre än fyra plan med
stor mängd permanent brandbelastning" resultera i ökade kostnader till följd av följande åtgärder: 

1. förse byggnaden med automatisk vattensprinkleranläggning (upp till åtta våningar), 
2. klä in stommen i syfte att skydda den från att involveras i branden, 
3. välja brandmotståndstid med hänsyn till den höga dimensionerande brandbelastningen, eller 
4. på annat sätt visa att den dimensionerande brandbelastningen blir begränsad eller genom analytisk dimensionering verifiera att skyddsmålet att motstå ett fullständigt brandförlopp inklusive avsvalning uppnås.

Samtidigt vill inte Boverket begränsa träbyggandet. ”För att underlätta träbyggandet är det rimligt med vissa anpassningar i reglerna”. I byggnader med högst fyra våningar finns därför skäl att acceptera en något lägre nivå för bärande och avskiljande byggnadsdelar och här innebär förslaget inga skillnader jämfört med idag. 

Remissinstanserna framför både ris och ros. Ökade byggkostnader är något som lyfts, bland annat av Byggföretagen:

"Byggföretagen ser detta som ytterligare ett exempel på att myndigheternas återkommande revideringar av våra byggregler ofta tenderar att resultera i förändringar som leder till ökade byggkostnader, samtidigt som andra delar av det offentliga Sverige ofta framför att byggkostnaderna måste minska."

Länsförsäkringar är en annan av instanserna som inkommit med synpunkter. De har redan förändrat sina brandskyddskrav. Läs mer om hur flera av branschens aktörer ser på brandskydd>> 

Boverket har nu ett gediget arbete framför sig att gå igenom alla remissvar. Totalt handlar det om 1400 inkomna svar för "Möjligheternas byggregler", varav 188 är kopplade till förslaget "föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader". Det stora engagemanget gör att Boverket justerar sin tidplan. Ikraftträdandet av de omarbetade byggreglerna, som var planerat att ske i juli 2024, flyttats fram till 1 januari 2025.

FAKTA

Boverkets nya byggregler
Vill du läsa mer om Boverkets förslag? Här kan du ta del av remissen ”Föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader” samt remissvaren från branschens aktörer.

Möjligheternas byggregler
Boverket genomför nu omfattande förändringar i myndighetens byggregler. Ambitionen är att reglerna ska renodlas, bli tydligare och enklare. Arbetet sker inom ramen för projektet Möjligheternas byggregler. Målet är också att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter att ta ett större ansvar för att utveckla byggandet och bidra till att främja utveckling och innovation. Läs mer på Boverket>>